REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PBS-SOFT-SERWIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1.1. Sklep inter­ne­towy dostępny pod adre­sem inter­ne­towym https://pbs-soft-serwis.pl (dalej: Sklep Inter­ne­towy) pro­wa­dzony jest przez spółkę PBS SOFT SERIWS SP. Z O. O. SKA ul. H. Sien­kie­wi­cza 1 39-300 Mie­lec; adres poczty elek­tro­nicz­nej: biu­ro­@pbs-soft-ser­wis.pl, numer tele­fonu kon­tak­to­wego: 505 163 063 (dalej: Sprze­dawca).

1.2. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla zasady doko­ny­wa­nia zaku­pów w Skle­pie Inter­ne­towym.

3.1. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych prze­twa­rza­nych w Skle­pie Inter­ne­towym w związku z reali­za­cją przedmiotu dzia­łal­no­ści Sklepu Inter­ne­to­wego jakim jest sprze­daż towa­rów i usług jest Sprze­dawca. Dane oso­bowe prze­twa­rzane są w celach, przez okres i w opar­ciu o pod­stawy i zasady wska­zane w poli­tyce pry­wat­no­ści opu­bli­ko­wa­nej na stro­nie Sklepu Inter­ne­to­wego. Poli­tyka pry­wat­no­ści zawiera przede wszyst­kim zasady doty­czące prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora w Skle­pie Inter­ne­towym, w tym pod­stawy, cele i okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz prawa osób, któ­rych dane doty­czą, a także infor­ma­cje w zakre­sie sto­so­wa­nia w Skle­pie Inter­ne­towym pli­ków cookies oraz narzę­dzi ana­li­tycz­nych. Korzy­sta­nie ze Sklepu Inter­ne­to­wego, w tym doko­ny­wa­nie zaku­pów jest dobro­wolne. Z zastrze­że­niem wyjąt­ków wska­za­nych w poli­tyce pry­wat­no­ści (zawar­cie umowy oraz obo­wiązki usta­wowe Sprze­dawcy), poda­nie danych oso­bo­wych przez korzy­sta­ją­cego ze Sklepu Inter­ne­to­wego Usłu­go­biorcę lub Klienta jest dobro­wolne.

3.2. Defi­ni­cje: poję­cia wska­zane poni­żej otrzy­mują nastę­pu­jące zna­cze­nie

3.2.1. DZIEŃ ROBOCZY – każdy dzień inny niż nie­dziela i sobota lub dzień usta­wowo wolny od pracy.

3.2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – inte­rak­tywny for­mu­larz zawie­ra­jący dane oso­bowe użyt­kow­nika dostępny w Skle­pie Inter­ne­towym umoż­li­wia­jący utwo­rze­nie Konta.

3.2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – inte­rak­tywny for­mu­larz będący usługą elek­tro­niczną, dostępny w Skle­pie Inter­ne­towym umoż­li­wia­jący wybra­nie i doda­nie Pro­duk­tów do elek­tro­nicz­nego koszyka (Zamó­wie­nie) oraz okre­śle­nie warun­ków Umowy Sprze­daży za towar lub usługę, w tym spo­sobu płat­no­ści.

3.2.4. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posia­da­jąca pełną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych, dla któ­rej korzy­sta­nie ze Strony Inter­ne­to­wej, w tym zawie­ra­nie Umów Sprze­daży, zwią­zane jest bez­po­śred­nio z pro­wa­dzoną przez nią dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawo­dową (tj. nie będąca w tym wypadku kon­su­men­tem); (2) osoba prawna; albo (3) jed­nostka orga­ni­za­cyjna nieposia­da­jąca oso­bo­wo­ści praw­nej, któ­rej ustawa przy­znaje zdol­ność prawną; – która zawarła lub zamie­rza zawrzeć Umowę Sprze­daży ze Sprze­dawcą.
3.2.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
3.2.6. KONTO – usługa elek­tro­niczna świad­czona przez Sprze­dawcę, będąca ozna­czo­nym indy­wi­du­alną nazwą (logi­nem) i hasłem poda­nym przez Użyt­kow­nika zbiór zaso­bów w sys­te­mie tele­in­for­ma­tycz­nym Sprze­dawcy, w któ­rym gro­ma­dzone są dane podane przez Użyt­kow­nika oraz infor­ma­cje o zło­żo­nych przez niego zamó­wie­niach w Skle­pie Inter­ne­to­wym.
3.2.7. NEWSLETTER –elek­tro­niczna usługa dys­try­bu­cyjna świad­czona przez Sprze­dawcę w for­mie cyklicz­nej, za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej e-mail, która umoż­li­wia wszyst­kim korzy­sta­ją­cym z niej Użyt­kow­ni­kom auto­ma­tyczne otrzy­my­wa­nie od Sprze­dawcy infor­ma­cji o Pro­duk­tach, nowo­ściach i pro­mo­cjach w Skle­pie Inter­ne­to­wym.
3.2.8. PRODUKT – dostępna w Skle­pie Inter­ne­to­wym usługa nie­bę­dąca Usługą Elek­tro­niczną bądź rzecz ruchoma, bądź Szko­le­nie która jest przedmio­tem Umowy Sprze­daży mię­dzy Użyt­kow­ni­kiem a Sprze­dawcą.
3.2.9. REGULAMIN – niniej­szy regu­la­min Sklepu Inter­ne­to­wego.
3.2.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep inter­ne­towy dostępny pod adre­sem inter­ne­towym: www.sklep.leo.pl.
3.2.11. SPRZEDAWCA; – PBS SOFT SERIWS SP. Z O. O. SKA ul. H. Sien­kie­wi­cza 1 39-300 Mie­lec; adres poczty elek­tro­nicz­nej: biu­ro­@pbs-soft-ser­wis.pl, numer tele­fonu kon­tak­to­wego: 505 163 063 KRS 0000492166.
3.2.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprze­daży lub wyko­na­nia Pro­duktu zawie­rana albo zawarta mię­dzy Klien­tem a Sprze­dawcą za pośred­nic­twem Sklepu Inter­ne­to­wego.
3.2.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świad­czona drogą elek­tro­niczną przez Usłu­go­dawcę na rzecz Usłu­go­biorcy za pośred­nic­twem Sklepu Inter­ne­to­wego.

4.1. W Skle­pie Inter­ne­to­wym dostępne są nastę­pu­jące Usługi Elek­tro­niczne: Konto, For­mu­larz Zamó­wie­nia oraz New­slet­ter.
4.1.1. Konto – korzy­sta­nie z Konta moż­liwe jest po wyko­na­niu przez Użyt­kow­nika łącz­nie trzech kolej­nych kro­ków przez – (1) wypeł­nie­nia For­mu­larza Reje­stra­cji, (2) klik­nię­cia pola „Zare­je­struj się” oraz (3) potwier­dze­nia chęci utwo­rze­nia Konta poprzez klik­nię­cie w link potwier­dza­jący, prze­słany auto­ma­tycz­nie na podany przez Użyt­kow­nika adres poczty elek­tro­nicz­nej. W For­mu­larzu Reje­stra­cji nie­zbędne jest poda­nie przez Użyt­kow­nika nastę­pu­ją­cych danych Użyt­kow­nika: imię i nazwi­sko­/na­zwa firmy, adres (ulica, numer domu­/miesz­ka­nia, kod pocz­towy, miej­sco­wość, kraj), adres poczty elek­tro­nicz­nej, nazwa firmy oraz numer NIP, numer tele­fonu kon­tak­to­wego oraz hasło.

4.1.1.1. Usługa Elek­tro­niczna Konto świad­czona jest nie­od­płat­nie przez czas nie­ozna­czony. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość, w każ­dej chwili i bez poda­nia przy­czyny, usu­nię­cia Konta (rezy­gna­cji z Konta) poprzez wysła­nie sto­sow­nego żąda­nia do Sprze­dawcy, w szcze­gól­no­ści za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres: [email protected] lub też pisem­nie na adres: PBS SOFT SERWIS SP. Z O. O. SKA ul. H. Sien­kie­wi­cza 1 39-300 Mie­lec. Dostęp do Konta nastę­puje poprzez klik­nię­cie w ikonę „Panel Klienta” znaj­du­jącą się pod adre­sem: https://pbs-soft-ser­wis.pl/moje-kon­to/
4.1.2. For­mu­larz Zamó­wie­nia – korzy­sta­nie z For­mu­larza Zamó­wie­nia roz­po­czyna się z momen­tem doda­nia przez Użyt­kow­nika pierw­szego Pro­duktu do elek­tro­nicz­nego koszyka w Skle­pie Inter­ne­to­wym. Zło­że­nie Zamó­wie­nia nastę­puje po wyko­na­niu przez Użyt­kow­nika łącz­nie dwóch kolej­nych kro­ków – (1) po wypeł­nie­niu For­mu­larza Zamó­wie­nia i (2) klik­nię­ciu na stro­nie Sklepu Inter­ne­to­wego po wypeł­nie­niu For­mu­larza Zamó­wie­nia pola „Potwier­dzam zakup”. Moż­li­wość samo­dziel­nej mody­fi­ka­cji wpro­wa­dza­nych danych ist­nieje jedy­nie do momentu klik­nię­cia pola „Potwier­dzam zakup”. Aby zmo­dy­fi­ko­wać Zamó­wie­nie należy kie­ro­wać się wyświe­tla­nymi komu­ni­ka­tami oraz infor­ma­cjami dostęp­nymi na stro­nie Sklepu Inter­ne­to­wego. Po klik­nię­ciu pola „Potwier­dzam zakup” moż­li­wość samo­dziel­nej mody­fi­ka­cji Zamó­wie­nia jest nie­do­stępna dla Użyt­kow­nika.
W For­mu­larzu Zamó­wie­nia nie­zbędne jest poda­nie przez Użyt­kow­nika nastę­pu­ją­cych danych doty­czą­cych Użyt­kow­nika: imię i nazwi­sko­/na­zwa firmy, adres (ulica, numer domu­/miesz­ka­nia, kod pocz­towy, miej­sco­wość, kraj), adres poczty elek­tro­nicz­nej, numer tele­fonu kon­tak­to­wego, nazwy firmy oraz numeru NIP oraz wska­za­nia rodzaju Pro­duk­tów, ilo­ści Pro­duk­tów danego rodzaju, miej­sca i spo­sobu dostawy oraz spo­sobu płat­no­ści.
4.1.2.1. Usługa Elek­tro­niczna For­mu­larza Zamó­wie­nia świad­czona jest nie­od­płat­nie oraz ma cha­rak­ter jed­no­ra­zowy i ulega zakoń­cze­niu z chwilą zło­że­nia Zamó­wie­nia albo z chwilą zaprze­sta­nia skła­da­nia Zamó­wie­nia przez Użyt­kow­nika.
4.1.3. New­slet­ter – aby sko­rzy­stać z Usługi Elek­tro­nicz­nej w postaci New­slet­tera należy w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, w tre­ści for­mu­la­rza Zamó­wie­nia zazna­czyć odpo­wiedni check­box. Z chwilą zło­że­nia Zamó­wie­nia Użyt­kow­nik zostaje dodany do listy osób, dla któ­rych świad­czona jest Usługa Elek­tro­niczna New­slet­tera.
4.1.3.1. Usługa Elek­tro­niczna New­slet­tera świad­czona jest nie­od­płat­nie przez czas nie­ozna­czony. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość, w każ­dej chwili i bez poda­nia przy­czyny, rezy­gna­cji z New­slet­tera poprzez wysła­nie sto­sow­nego żąda­nia do Sprze­dawcy, w szcze­gól­no­ści za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres: [email protected] lub wyłą­cze­nie usługi w swoim panelu klienta.
4.2. Aby sko­rzy­stać ze Sklepu Inter­ne­to­wego korzy­sta­ją­cego z sys­temu tele­in­for­ma­tycz­nego należy mieć dostęp do (1) kom­pu­tera, lap­topa lub innego urzą­dze­nia mul­ti­me­dial­nego z dostę­pem do Inter­netu; (2) dostęp do poczty elek­tro­nicz­nej; (3) dostęp do prze­glą­darki inter­ne­to­wej: Mozilla Fire­fox w wer­sji 70.0 i wyż­szej lub Inter­net Explo­rer w wer­sji 11.0 i wyż­szej, Opera w wer­sji 12.0 i wyż­szej, Google Chrome w wer­sji 23.0. i wyż­szej, Safari w wer­sji 5.0 i wyż­szej, Micro­soft Edge w wer­sji 25.10586.0.0 i wyż­szej; (4) zale­cana mini­malna roz­dziel­czość ekranu: 1024×768; (5) włą­cze­nie w prze­glą­darce inter­ne­to­wej moż­li­wo­ści zapisu pli­ków Cookies oraz obsługi Java­script.

4.3. Użyt­kow­nik obo­wią­zany jest do korzy­sta­nia ze Sklepu Inter­ne­to­wego w spo­sób zgodny z pra­wem i dobrymi oby­cza­jami mając na uwa­dze posza­no­wa­nie dóbr oso­bi­stych oraz praw autor­skich i wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej Sprze­dawcy oraz osób trze­cich. Użyt­kow­nik obo­wią­zany jest do wpro­wa­dza­nia danych zgod­nych ze sta­nem fak­tycz­nym. Użyt­kow­nika bez­względny obo­wią­zuje zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bez­praw­nym.

4.4. Tryb postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­nego doty­czą­cego Usług Elek­tro­nicz­nych świad­czo­nych przez Sprze­dawcę:

4.4.1. Rekla­ma­cje zwią­zane ze świad­cze­niem Usług Elek­tro­nicz­nych przez Sprze­dawcę oraz pozo­stałe rekla­ma­cje zwią­za­nie z dzia­ła­niem Sklepu Inter­ne­to­wego (z wyłą­cze­niem pro­ce­dury rekla­ma­cji doty­czą­cej Pro­duktu, która została wska­zana w pkt. 6 Regu­la­minu) Użyt­kow­nik może skła­dać w nastę­pu­ją­cej for­mie:

4.4.1.1. pisem­nie na adres: PBS SOFT SERWIS SP. Z O. O. SKA ul. H. Sien­kie­wi­cza 1 39-300 Mie­lec;

4.4.1.2. w for­mie elek­tro­nicz­nej za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej na adres: biu­ro­@pbs-soft-ser­wis.pl.

4.4.2. W opi­sie rekla­ma­cji należy wska­zać: (1) infor­ma­cje i oko­licz­no­ści doty­czące przedmiotu rekla­ma­cji, w szcze­gól­no­ści rodzaju i daty wystą­pie­nia nie­pra­wi­dło­wo­ści; (2) żądań Użyt­kow­nika; oraz (3) danych kon­tak­to­wych skła­da­ją­cego rekla­ma­cję – uła­twi to i przy­spie­szy roz­pa­trze­nie rekla­ma­cji.

4.4.3. Usto­sun­ko­wa­nie się do rekla­ma­cji przez Sprze­dawcę nastę­puje nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia jej zło­że­nia.

5.1. Sklep Inter­ne­towy ponad towary wska­zane na stro­nie Sklepu Inter­ne­to­wego ofe­ruje także usługi w postaci szko­leń i kur­sów a także szko­leń e-lear­nin­go­wych (dalej: Szko­le­nia).

5.2. Orga­ni­za­to­rem Usług Szko­le­nio­wych jest PBS SOFT SERWIS SP. Z O. O. SKA wpi­sana do reje­stru przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem KRS: 0000492166, NIP: 813362296, REGON 181058683, z sie­dzibą w 39-300 Mie­lec ul. H. Sien­kie­wi­cza 1 (dalej zwana Orga­ni­za­to­rem).

5.3.Szko­le­nia mogą być prze­pro­wa­dzane w for­mie sta­cjo­nar­nej, zdal­nej lub w for­mie dostępu do Plat­formy E-LEARNINGOWEJ. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące poszcze­gól­nych Szko­leń są dostępne w zakładce „Ser­wis Szko­leń”.

5.3.1.Szko­le­nia Sta­cjo­narne – tra­dy­cyjna forma szko­le­nia oparta na bez­po­śred­nim uczest­nic­twie Uczest­ni­ków w szko­le­niu, w sys­te­mie dzien­nym, odby­wa­ją­cych się w wyzna­czo­nym miej­scu.

Para­me­try Szko­leń Sta­cjo­nar­nych:

 1. godzina szko­le­nio­wa­/lek­cyjna = 45 min zega­ro­wych;
 2. dzień szko­le­niowy trwa nie dłu­żej niż 8 godzin lek­cyj­nych;
 3. dzień szko­le­niowy zawiera co naj­mniej 2 prze­rwy 15 min i jedną dłuż­szą prze­rwę (od 30 do 60 min);
 4. łączny czas trwa­nia dnia szko­le­nio­wego nie prze­kra­cza 8 godzin zega­ro­wych;
 5. jed­no­ra­zowo szko­le­nia nie trwają dłu­żej niż 5 nastę­pu­ją­cych po sobie dni szko­le­nio­wych.

5.3.2.Szko­le­nie E-lear­nin­gowe – szko­le­nia udo­stęp­niane na Plat­for­mie E-LEARNINGOWEJ (z wyko­rzy­sta­niem sys­temu do zarzą­dza­nia ucze­niem) w for­mie mie­sza­nej to jest dostępu do pli­ków tek­sto­wych i gra­ficz­nych pdf, mate­ria­łów audio wideo, zadań inte­rak­tyw­nych. Zakup Szko­leń E-Lear­nin­go­wych jest moż­liwy poprzez PBS SKLEP dostęp­nych pod adre­sem: https://pbs-soft-serwis.pl/ i przez Ser­wis Szko­leń pod adre­sem: https://pbs-soft-ser­wis.pl/kur­sy/. Szko­le­nia E-Lear­nin­gowe są dostępne dla Uczest­nika przez czas nie­okre­ślony od momentu prze­ka­za­nia danych dostę­po­wych uczest­ni­kowi szko­le­nia.

5.3.3.Szko­le­nia Zdalne – szko­le­nia pro­wa­dzone przez osobę wska­zaną przez Orga­ni­za­tora w cza­sie rze­czy­wi­stymi i trans­mi­to­wane za pomocą kanału inter­ne­to­wego z wyko­rzy­sta­niem plat­formy wide­okon­fe­ren­cyj­nej który umoż­li­wia komu­ni­ka­cję gło­sową oraz wideo z Uczest­nikami prze­by­wa­ją­cych w dowol­nym miej­scu ze spraw­nie dzia­ła­ją­cym sta­łym łączem inter­ne­to­wym.

Para­me­try Szko­leń Zdal­nych:

 1. godzina szko­le­nio­wa­/lek­cyjna = 45 min zega­ro­wych;
 2. dzień szko­le­niowy trwa nie dłu­żej niż 4 godzin lek­cyj­nych; na życze­nie klienta może jed­nak zostać zre­ali­zo­wany w for­ma­cie 8 h lek­cyj­nych;
 3. jed­no­ra­zowo Szko­le­nia nie trwają dłu­żej niż 5 nastę­pu­ją­cych po sobie dni szko­le­niowych;
 4. łączny czas trwa­nia Szko­le­nia Zdal­nego podany jest w pro­gra­mie wybra­nego Szko­le­nia na stro­nie: https://pbs-soft-ser­wis.pl/

5.3.4 Szko­le­nia Hybry­dowe – mie­szana, zin­te­gro­wana forma szko­leń oparta na szko­le­niach sta­cjo­nar­nych z moż­li­wo­ścią uczest­ni­cze­nia w nich w for­mie zdal­nej za pomocą kom­pu­tera i dostępu do sta­łego łącza inter­ne­to­wego. Czas trwa­nia szko­leń hybry­dowy odpo­wia­da­nia para­me­trom szko­leń sta­cjo­nar­nych.

5.3.5 Ser­wis Szko­leń (Ser­wis) – plat­forma dzia­ła­jąca pod adre­sem https://pbs-soft-serwis.pl/ zawie­ra­jące szcze­gó­łowe infor­ma­cje o Szko­le­niach, umoż­li­wiająca zakup Szko­leń Sta­cjo­nar­nych, Szko­leń Zdal­nych (w tym dostępu do Plat­formy Szko­leń Zdal­nych), Szko­leń E-lear­nin­go­wych (w tym dostępu do Plat­formy ELEARNINGOWEJ).

5.3.6 Plat­forma Szko­leń Zdal­nych – plat­forma do pro­wa­dza­nia Szko­leń Zdal­nych oparta na for­mie wide­okon­fe­ren­cji, umoż­li­wiająca udział w szko­le­niu pro­wa­dzo­nym na żywo, w cza­sie rze­czy­wi­stym, z dostę­pem prze­ka­zy­wa­nym uczest­ni­kowi przez orga­ni­za­tora.

5.3.7 Plat­forma E-LEARNINGOWA – plat­forma do pro­wa­dza­nia Szko­leń E-lear­nin­go­wych, umoż­li­wiająca dostęp do mate­ria­łów szko­le­niowych, dostępna pod adre­sem: https://pbs-soft-ser­wis.pl/.

5.3.8 Zama­wia­jący – osoba prawna, kie­ru­jąca Uczest­nika do udziału w Szko­le­niu.

5.3.9 Uczest­nik – wyzna­czona przez Zama­wia­ją­cego peł­no­let­nia osoba fizyczna bio­rąca udział w Szko­le­niu.

5.3.10 Umowa o świad­cze­nie Usług Szko­le­nio­wych (Umowa) – umowa cywil­no­prawna, któ­rej przedmio­tem jest wyko­na­nie zamó­wio­nego Szko­le­nia.

5.3.11 Mate­riały szko­le­niowe – autor­skie mate­riały wspo­ma­ga­jące pro­ces szko­le­nia, wyko­rzy­sty­wane w trak­cie jego trwa­nia przez tre­ne­ró­w/wy­kła­dow­ców oraz Uczest­ni­ków Szko­le­nia, rozu­miane jako instruk­cje, pliki pdf – pod­ręcz­niki, ćwi­cze­nia, nośniki elek­tro­niczne prze­ka­zane przez Orga­ni­za­tora Uczest­ni­kom.

5.3.12 Dzień szko­le­niowy – mak­sy­mal­nie 8 h szko­le­nio­wych (gdzie: 1 godzina szko­le­nio­wa­/lek­cyjna ozna­cza 45 minut zega­ro­wych).

5.4. Wyma­ga­nia tech­niczne

5.4.1. Warun­kiem korzy­sta­nia z Ser­wisu Szko­leń przez Zama­wia­ją­cego i Uczest­nika jest posia­da­nie urzą­dze­nia (kom­pu­ter, lap­top, tablet, smart­phone) podłą­czo­nego do Inter­netu wraz z jedną z prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych, np.: Inter­net Explo­rer, Google Chrome, Mozilla Fire­Fox lub Micro­soft Edge z moż­li­wo­ścią zapisu pli­ków cookies. Orga­ni­za­tor zaleca uży­wa­nie naj­now­szych wer­sji prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych dostęp­nych na urzą­dze­niach oraz posia­da­nie aktyw­nego konta mailo­wego.

5.4.2. W przy­padku Szko­leń Zdal­nych warun­kiem uczest­nic­twa jest posia­da­nie urzą­dze­nia (kom­pu­ter, lap­top) ze sta­łym podłą­cze­niem do Inter­netu (Szyb­kość pobie­ra­nia­/prze­sy­ła­nia: mini­malna 2 Mb/s / 128 kb/s; zale­cana 4 Mb/s / 512 kb/s) wraz z jedną z prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych (Inter­net Explo­rer, Google Chrome, Mozilla Fire­Fox lub Micro­soft Edge) wypo­sa­żo­nego w mikro­fon lub słu­chawki. Dokładne wyma­ga­nia tech­niczne oraz instruk­cja kon­fi­gu­ra­cji dla danego Szko­le­nia Zdal­nego wraz z warun­kami, na jakich jest ono reali­zo­wane, pre­zen­to­wana jest w Ser­wi­sie Szko­leń. Dodat­kowo, nie­zbędne infor­ma­cje prze­ka­zy­wane są rów­nież Uczest­ni­kowi przed reali­za­cją Szko­le­nia Zdal­nego.

5.5.Do obo­wiąz­ków Orga­ni­za­tora należy:

5.5.1 prze­pro­wa­dze­nie na rzecz Zama­wia­ją­cego zamó­wio­nego Szko­le­nia w zakre­sie i na zasa­dach okre­ślo­nych w Ser­wi­sie Szko­leń;

5.5.2 zapew­nie­nie wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry dydak­tycz­nej do prze­pro­wa­dze­nia Szko­leń;

5.5.3 przy­go­to­wa­nie pro­gramu oraz har­mo­no­gramu Szko­le­nia;

5.5.4 w przy­padku Szko­leń Sta­cjo­nar­nych: zapew­nie­nie pomiesz­czeń w zakre­sie nie­zbęd­nym do prze­pro­wa­dze­nia Szko­le­nia (chyba, że Zama­wia­jący zade­cy­duje ina­czej, a Orga­ni­za­tor wyrazi zgodę). Zapew­nie­nie pomiesz­czeń ozna­cza przy­go­to­wa­nie prze­strzeni dla każ­dego Uczest­nika (w zależ­no­ści od liczeb­no­ści grup), dostępu do odpo­wied­niego oświe­tle­nia oraz zacho­wa­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tury i wymiany powie­trza. Uczest­nik ma stały dostęp do zaple­cza sani­tar­nego. W zależ­no­ści od zajęć Uczest­nik ma zapew­nione krze­sło, miej­sce przy sto­liku, sprzęt kom­pu­terowy. Sale są wypo­sa­żone w sprzęt audio­wi­zu­alny i inne pomoce wyma­gane cha­rak­te­rem wybra­nego szko­le­nia (tablice, flip­chart, kamery, dodat­kowe pro­jek­tory i nagło­śnie­nie, dodat­kowe mate­riały piśmien­ni­cze);

5.5.5 w przy­padku Szko­leń Zdal­nych: prze­ka­za­nie pocztą elek­tro­niczną (na wska­zany w zamó­wie­niu adres mailowy) infor­ma­cji doty­czą­cych reali­za­cji Szko­le­nia Zdal­nego (m.in. link do plat­formy, datę i czas reali­za­cji usługi, wyma­ga­nia tech­niczne) oraz zapew­nie­nie trans­mi­sji Szko­le­nia za pomocą dedy­ko­wa­nej plat­formy, przy jed­no­cze­snym speł­nie­niu wymo­gów tech­nicz­nych ze strony Uczest­nika opi­sa­nych w §3. Dostęp do Plat­formy Szko­leń Zdal­nych w przy­padku osób praw­nych nastąpi po potwier­dze­niu reali­za­cji Szko­le­nia, w przy­padku peł­no­let­nich osób fizycz­nych po uisz­cze­niu opłaty za Szko­le­nie. Uczest­ni­kowi Szko­leń Zdal­nych Orga­ni­za­tor zapew­nia moż­li­wość komu­ni­ka­cji z tre­ne­re­m/wy­kła­dowcą w cza­sie rze­czy­wi­stym Szko­le­nia – może się z nim komu­ni­ko­wać, zada­wać pyta­nia i odpo­wia­dać na pyta­nia tre­nera wer­bal­nie oraz za pomocą czatu będą­cego czę­ścią skła­dową Plat­formy Szko­leń Zdal­nych;

5.5.6 dostar­cze­nia każ­demu Uczest­ni­kowi mate­ria­łów szko­le­nio­wych, w for­mie elek­tro­nicznej lub w for­mie dru­ko­wa­nej w zależ­no­ści od rodzaju Szko­le­nia;

5.5.7 prze­pro­wa­dze­nie oceny Szko­le­nia pod kątem: osią­gnię­cia zakła­da­nych celów, doboru mate­riału i metod szko­le­nio­wych, orga­ni­za­cji zaple­cza i pro­cesu szko­le­niowego oraz pracy tre­nera/wykładowcy. Ocena jest pro­wa­dzona w postaci ankiety. Każdy Uczest­nik ma prawo wglądu do swo­jej oceny oraz ogól­nej oceny Szko­le­nia, w któ­rym uczest­ni­czył;

5.5.8 wysta­wie­nia Uczest­ni­kowi (pod warun­kiem fak­tycz­nego udziału w zaję­ciach) imien­nego cer­ty­fi­katu i/lub zaświad­cze­nia potwier­dza­jące uczest­nic­two w Szko­le­niu oraz zdo­byte kwa­li­fi­ka­cje. W przy­padku Szko­leń Zdal­nych uczest­nic­two będzie potwier­dzane poprzez rejestr logów – ich czasu trwa­nia, gene­ro­wany przez Plat­formę Szko­leń Zdal­nych. Nato­miast cer­ty­fi­kat będzie prze­ka­zy­wany w for­mie PDF, wysy­łany na mailowy adres podany przy reje­stra­cji. Na spe­cjalne życze­nie Uczest­nika Szko­le­nia Zdal­nego cer­ty­fi­kat może być wysta­wiony w for­mie papie­ro­wej i prze­słany pocztą na adres wska­zany przez Uczest­nika;

5.5.9 przy­go­to­wa­nie i prze­ka­za­nie dostępu do Plat­formy E-LEARNINGOWEJ Uczest­ni­kowi zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi w Ser­wi­sie Szko­leń.

5.6 Uczest­nik Szko­le­nia zobo­wią­zuje się:

5.6.1. uczest­ni­czyć w Szko­le­niu, prze­strze­ga­jąc punk­tu­al­no­ści i sto­su­jąc się do pole­ceń Orga­ni­za­tora i pro­wa­dzą­cego Szko­le­nie;

5.6.1 w przy­padku Szko­leń Zdal­nych połą­czyć się według udo­stęp­nio­nej instruk­cji logo­wa­nia do Plat­formy Szko­leń Zdal­nych w okre­ślo­nym w cza­sie oraz prze­strze­gać zasad okre­ślo­nych w Ser­wi­sie Szko­leń;

5.6.2 zalo­go­wać się w przy­padku Plat­formy E-LEARNINGOWEJ prze­strze­ga­jąc zasad okre­ślo­nych w Ser­wi­sie Szko­leń;

5.6.3 zapła­cić Orga­ni­za­torowi za Szko­le­nie Sta­cjo­narne, Szko­le­nie Zdalne (w tym dostęp do Plat­formy Szko­leń Zdal­nych), Szko­le­nie E-Lear­nin­gowe (w tym dostęp do Plat­formy E-LEARNINGOWEJ);

5.6.4 Zama­wia­jący będący osobą prawną w razie rezy­gna­cji ze Szko­le­nia w ter­mi­nie krót­szym niż 5 (słow­nie: pięć) dni robo­cze przed roz­po­czę­ciem Szko­le­nia zobo­wią­zany jest do uisz­cze­nia opłaty mani­pu­la­cyj­nej w wyso­ko­ści 50% ceny Szko­le­nia. W przy­padku nie­zgło­sze­nia rezy­gna­cji lub zgło­sze­nia w ter­mi­nie krót­szym niż 2 (słow­nie: dwa) dni robo­cze Zama­wia­jący zobo­wią­zany jest pokryć całość kosz­tów Szko­le­nia. Orga­ni­za­tor może zwol­nić z tego obo­wiązku, jeżeli Zama­wia­jący uspra­wie­dliwi swoją nie­obec­ność. Za nie­obec­ność uspra­wie­dliwioną uznaje się udo­ku­men­to­waną zaświad­cze­niem lekar­skim cho­robę lub inne nie dające się prze­wi­dzieć przy­padki losowe. Wyzna­cze­nie innych zajęć (np. przy­dział pracy, dele­ga­cja) lub urlop Uczest­nika w trak­cie jego trwa­nia nie zali­cza się do kate­go­rii nie­obec­no­ści uspra­wie­dliwionej;

5.6.5 Uczest­nik dys­po­nu­jący błęd­nym dostę­pem do Plat­formy E-LEARNINGOWEJ składa Orga­ni­za­torowi w ciągu 14 dni robo­czych rezy­gna­cję pisem­nie (na adres e-mail: biu­ro­@pbs-soft-ser­wis.pl), pro­po­nu­jąc zwrot ponie­sio­nego kosztu lub zmianę Szko­le­nia E-Lear­nin­gowego.

5.12.6 Szko­le­nia E-Lear­nin­gowe udo­stęp­nione na Plat­for­mie E-LEARNINGOWEJ są chro­nione pra­wami autor­skimi. Wyłączne prawa autor­skie przy­słu­gują Orga­ni­za­to­rowi.

5.12.7 Repro­du­ko­wa­nie, roz­po­wszech­nia­nie w Inter­ne­cie (w tym prze­ka­zy­wa­nie nada­nego dostępu do Plat­formy E-LEARNINGOWEJ i dostępu do Plat­formy Szko­leń Zdal­nych oso­bom trze­cim), kopio­wa­nie, nagry­wa­nie, powie­la­nie frag­men­tów i cało­ści mery­to­ryki Szko­leń, tłu­ma­cze­nie na języki obce lub jaka­kol­wiek inna forma korzy­sta­nia z mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych, wykra­cza­jące poza cel edu­ka­cyjny, jest zabro­niona. Orga­ni­za­tor ma prawo nali­czyć Zama­wia­ją­cemu karę umowną w wyso­ko­ści 30 000 zł netto (słow­nie: trzy­dzie­ści tysięcy zło­tych) za każde naru­sze­nie któ­re­go­kol­wiek z ele­men­tów ww. zakazu dla każ­dego mate­riału z osobna dla któ­rego nastą­piło naru­sze­nie.

5.12.8 Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do zablo­ko­wa­nia dostępu do Szko­le­nia E-Lear­nin­gowego, jeżeli Uczest­nik będzie z nich korzy­stać w spo­sób sprzeczny z pra­wem lub zasa­dami niniej­szego Regu­la­minu.

5.12.9 Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do blo­ko­wa­nia mikro­fonu Uczest­nika w przy­padku odbie­ga­ją­cego od przy­ję­tych norm zacho­wa­nia Uczest­nika.

5.13 Odpo­wie­dzial­ność

5.13.1 Jeżeli po zawar­ciu Umowy i doko­na­niu zapłaty okaże się, że Uczest­nik nie może wziąć udziału w reali­za­cji Usługi Szko­le­nio­wej wpła­cone środki będzie mógł wykorzy­stać na Szko­le­nie o tej samej war­to­ści w innym ter­mi­nie, uzgod­nio­nym z Orga­ni­za­torem. W przy­padku Uczest­nika posia­da­ją­cego Dostęp do Plat­formy E-LEARNINGOWEJ będzie moż­liwe wybra­nie innego Szko­le­nia E-Lear­nin­gowego o tej samej war­to­ści.

5.13.2 W przy­padku odwo­ła­nia Szko­le­nia, Orga­ni­za­tor zapro­po­nuje Uczest­nikom inny ter­min Szko­le­nia.

5.13.3 Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za jakie­kol­wiek błędy, usterki, nie­ści­sło­ści lub nie­pra­wi­dło­wo­ści w dostar­czo­nych mate­ria­łach szko­le­nio­wych ani za jakie­kol­wiek szkody wyni­kłe w następ­stwie wyko­na­nych Szko­leń.

5.13.4 Orga­ni­za­tor nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści:

 1. za wystą­pie­nie po stro­nie Uczest­nika szkód spo­wo­do­wa­nych korzy­sta­niem lub bra­kiem moż­li­wo­ści korzy­sta­nia ze Szko­leń;
 2. za utrud­nie­nia w pracy lub nie­moż­no­ści pracy z mate­ria­łem edu­ka­cyjnym z powodu braku trans­mi­sji lub nie­pra­wi­dło­wej trans­mi­sji, wyni­ka­ją­cych z przy­czyn nie­za­leż­nych od Orga­ni­za­tora;
 3. w przy­padku Szko­leń Zdal­nych oraz Szko­leń E-Lear­nin­go­wych za nie­pra­wi­dłowe przy­go­to­wa­nie urzą­dzeń tech­nicz­nych (kom­pu­ter, lap­top, tablet, tele­fon, smart­phone);
 4. za awa­rie urzą­dzeń i sys­te­mów wspo­ma­ga­ją­cych urzą­dze­nia Uczest­nika oraz błędne ich przy­go­to­wa­nie oraz kon­fi­gu­ro­wa­nie;
 5. za nagłe prze­rwa­nie Szko­le­nia Zdal­nego z winy dostawcy narzę­dzia do Plat­formy Szko­leń Zdal­nych.
 6. Za wystą­pie­nie roz­bież­no­ści mery­to­rycz­nych, tech­nicz­nych, funk­cjo­nal­nych i innych pomię­dzy pre­zen­to­wa­nymi mate­ria­łami szko­le­nio­wymi lub kur­sami na plat­for­mie E-LEARNINGOWEJ do przed­sta­wiany mate­ria­łów przy­go­to­wa­nych na wer­sjach opro­gra­mo­wa­nia dostęp­nych na dzień pro­wa­dze­nia szko­le­nia lub kursu w sto­sunku do now­szych lub star­szych wer­sji opro­gra­mo­wa­nia z któ­rych korzy­sta uczest­nik danego rodzaju szko­le­nia lub kursu na plat­for­mie E-LEARNINGOWEJ.

5.7 Orga­ni­za­tor zastrzega sobie moż­li­wość zmiany ter­minu Szko­le­nia w ter­mi­nie krót­szym niż 5 (słow­nie: pięć) dni robo­czych przed dniem roz­po­czę­cia w sytu­acji wystą­pie­nia poważ­nych pro­ble­mów natury orga­ni­za­cyj­nej i/lub tech­nicz­nej lub innych nie­za­leż­nych od Orga­ni­za­tora powo­dów które unie­moż­li­wiają prze­pro­wa­dze­nie Szko­le­nia. Infor­ma­cja o odwo­ła­niu Szko­le­nia lub zmia­nie jego ter­minu, czy też miej­sca, zosta­nie prze­słana Uczest­ni­kowi w dro­dze wia­do­mo­ści elek­tro­nicz­nej na adres wska­zany przez Uczest­nika w zgło­sze­niu udziału Uczest­nika, nie­zwłocz­nie po zaist­nie­niu takiej sytu­acji. W przy­pad­kach wska­zanych powy­żej Zama­wia­jący może zre­zy­gno­wać z udziału w Szko­le­niu bez obo­wiązku zapłaty kwoty odpo­wia­da­ją­cej cał­ko­wi­temu kosz­towi Szko­le­nia. O swo­jej rezy­gna­cji z powo­dów wska­zanych powy­żej Zama­wia­jący zobo­wią­zany jest poin­for­mo­wać Orga­ni­za­tora szko­le­nia nie póź­niej niż 1 (słow­nie: jeden) dzień od momentu otrzy­ma­nia od Orga­ni­za­tora Szko­le­nia infor­ma­cji o zmia­nie ter­minu, czy też miej­sca Szko­le­nia.

5.8 Orga­ni­za­tor zastrzega sobie prawo do cza­so­wego (ści­śle okre­ślo­nego w Ser­wi­sie Szko­leń lub/i indy­wi­du­al­nym mailingu) wyłą­cze­nia Plat­formy E-LEARNINGOWEJ w celu prze­pro­wa­dze­nia prac kon­ser­wa­cyj­nych, admi­ni­stra­cyj­nych zwią­za­nych z utrzy­ma­niem i ulep­sze­niem mate­ria­łów edu­ka­cyj­nych. Orga­ni­za­tor dołoży sta­rań, by czę­sto­tli­wość cza­so­wych wyłą­czeń była jak naj­mniej uciąż­liwa dla Uczest­nika.

5.9 Orga­ni­za­tor nie odpo­wiada za nie­wy­ko­na­nie lub nie­wła­ściwe wyko­na­nie Szko­le­nia, jeśli takie było spo­wo­do­wane bra­kiem dostępu do infra­struk­tury tech­nicz­nej po stro­nie Zama­wia­ją­cego opi­sa­nej w § 3.

5.10 Orga­ni­za­tor infor­muje, że Zama­wia­jący albo insty­tu­cja finan­su­jąca kurs ze środ­ków UE mogą ocze­ki­wać nagra­nia sesji w celach moni­to­ringu. Uczest­nik przyj­muje tym samym do wia­do­mo­ści, że pro­ces nagry­wa­nia może odby­wać się pod­czas szko­le­nia, w któ­rym uczest­ni­czy. Wize­ru­nek /na­gra­nie gło­sowe będzie słu­żyć jedy­nie ww. wymie­nio­nych celach, w ramach elek­tro­nicz­nego prze­twa­rza­nia obrazu lub dźwięku, bez obo­wiązku akcep­ta­cji pro­duktu koń­co­wego, ale nie w for­mach obraź­li­wych lub ogól­nie uzna­nych za nie­etyczne.

5.11 Poste­po­wa­nie rekla­ma­cyjne

5.11.1. Odpo­wie­dzial­ność Orga­ni­za­tora z tytułu rękojmi zostaje wyłą­czona

5.12 Prawa autor­skie

5.12.1 Dostar­czane Uczest­nikom mate­riały szko­le­niowe prze­cho­dzą na ich wła­sność z chwilą ich prze­ka­za­nia z zastrze­że­niem pkt 5.12.2 poni­żej.

5.12.2 Prze­nie­sie­nie wła­sno­ści egzem­pla­rza mate­ria­łów szko­le­nio­wych nie powo­duje przej­ścia autor­skich praw mająt­ko­wych do mate­ria­łów szko­le­nio­wych.

5.12.3 Treść mate­ria­łów szko­le­nio­wych jest chro­niona pra­wami autor­skimi a ich repro­du­ko­wa­nie, roz­po­wszech­nia­nie, mody­fi­ko­wa­nie, tłu­ma­cze­nie na języki obce lub jaka­kol­wiek dys­try­bu­cja jest zabro­niona.

5.12.4 Wszel­kie mate­riały powstałe w trak­cie Szko­le­nia i upu­blicz­nione przez Orga­ni­za­tora można prze­cho­wy­wać oraz dru­ko­wać wyłącz­nie na uży­tek pry­watny i w celach nie­ko­mer­cyj­nych z zacho­wa­niem infor­ma­cji o źró­dle pocho­dze­nia mate­ria­łów.

5.12.5 Mate­riały szko­le­niowe są wyko­rzy­sty­wane w spo­sób respek­tu­jący prawa autor­skie osób trze­cich i zawie­rają odwo­ła­nie do źró­dła i autora przy­wo­ły­wa­nych tre­ści.

5.14 Odpo­wie­dzial­ność Orga­ni­za­tora wobec Zama­wia­ją­cego z wszyst­kich tytu­łów w szcze­gól­no­ści w związku z nie­wy­ko­na­niem lub nie­na­le­ży­tym wyko­na­niem Szko­le­nia, jak rów­nież z prze­pi­sów prawa, jest ogra­ni­czona do wyso­ko­ści wyna­gro­dze­nia za Szko­le­nie, któ­rego doty­czy szkoda. Odpo­wie­dzial­ność Orga­ni­za­tora za szkodę Zama­wia­ją­cego w postaci utra­co­nych korzy­ści oraz z tytułu rękojmi jest wyłą­czona.

5.15 Pro­ce­dura zawar­cia umowy sprze­daży Szko­leń

5.15.1 Umowa o wyko­na­nie Szko­leń zawarta zostaje na pod­sta­wie zło­żo­nego elek­tro­nicz­nego zamó­wie­nia, po zaak­cep­to­wa­niu niniej­szego Regu­la­minu oraz po mailo­wym zaak­cep­to­wa­niu zgło­sze­nia na Szko­le­nie przez Sprze­dawcę – Orga­ni­za­tora.

5.16 Płat­no­ści za Szko­le­nie

3.16.1. Sprze­dawca udo­stęp­nia Użyt­kow­ni­kowi nastę­pu­jące spo­soby płat­no­ści za Szko­le­nia z tytułu Umowy Sprze­daży

 • przed Szko­le­niem / Szko­le­niu zdal­nym – na pod­sta­wie prze­sła­nej fak­tury prze­le­wo­wej lub sys­temu płat­no­ści on-line wska­za­nego w pkt. 5.4.1
 • przed dostę­pem do Plat­formy E-LEARNINGOWEJ – płat­ność z góry na wska­zany numer konta lub za pośred­nic­twem sys­temu płat­no­ści on-line wska­za­nego w pkt. 5.4.1

3.16.2. Dane podane w zamó­wie­niu na Szko­le­nie są danymi do fak­tury. Fak­tury za Szko­le­nie będą prze­sy­łane w wer­sji elek­tro­nicz­nej na wska­zany przez zama­wia­ją­cego adres e-mail użyty pod­czas reje­stra­cji.

5.16.3. Wyna­gro­dze­nie za Szko­le­nie nie obej­muje zakwa­te­ro­wa­nia i kosz­tów dojazdu Użyt­kow­nika – Uczest­nika na Szko­le­nie.

6.1. Zawar­cie Umowy Sprze­daży mię­dzy Użyt­kow­ni­kiem a Sprze­dawcą nastę­puje po uprzed­nim zło­że­niu przez Użyt­kow­nika Zamó­wie­nia za pomocą For­mu­la­rza Zamó­wień w Skle­pie Inter­ne­to­wym zgod­nie z pkt. 2.1.2 Regu­la­minu.

6.2. Cena Pro­duktu uwi­docz­niona na stro­nie Sklepu Inter­ne­to­wego podana jest w zło­tych pol­skich i nie zawiera podat­ków. O łącz­nej cenie Pro­duktu będą­cego przedmio­tem Zamó­wie­nia, a także o kosz­tach dostawy (w tym opła­tach za trans­port, dostar­cze­nie) oraz o innych kosz­tach, a gdy nie można usta­lić wyso­ko­ści tych opłat – o obo­wiązku ich uisz­cze­nia, Użyt­kow­nik jest infor­mo­wany na stro­nie Sklepu Inter­ne­to­wego w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, w tym także w chwili wyra­że­nia przez Użyt­kow­nika woli zwią­za­nia się Umową Sprze­daży.

6.3. Pro­ce­dura zawar­cia Umowy Sprze­daży towaru w Skle­pie Inter­ne­to­wym za pomocą For­mu­la­rza Zamó­wień.

6.3.1.Zawar­cie Umowy Sprze­daży mię­dzy Użyt­kow­ni­kiem a Sprze­dawcą nastę­puje po uprzed­nim zło­że­niu przez Użyt­kow­nika Zamó­wie­nia w Skle­pie Inter­ne­to­wym zgod­nie z pkt. 2.1.2 Regu­la­minu.

6.3.2.Po zło­że­niu Zamó­wie­nia Sprze­dawca prze­syła na adres mailowy Użyt­kow­nika wska­zany w tre­ści For­mu­la­rza Zamó­wie­nia potwier­dze­nie przy­ję­cia Zamó­wie­nia do reali­za­cji. Zawar­cie umowy sprze­daży nastę­puje w chwili potwier­dze­nia przez Sprze­dawcę, że przy­jął Zamó­wie­nie i przy­stą­pił do jego reali­za­cji. Z chwilą otrzy­ma­nia przez Użyt­kow­nika powyż­szej wia­do­mo­ści e-mail Umowa Sprze­daży mię­dzy Użyt­kow­ni­kiem a Sprze­dawcą zostaje zawarta.

6.3.3. Utr­wa­le­nie, zabez­pie­cze­nie oraz udo­stęp­nie­nie Użyt­kow­ni­kowi tre­ści zawie­ra­nej Umowy Sprze­daży nastę­puje poprzez (1) udo­stęp­nie­nie niniej­szego Regu­la­minu na stro­nie Sklepu Inter­ne­to­wego oraz (2) prze­sła­nie Użyt­kow­ni­kowi wia­do­mo­ści e-mail, o któ­rej mowa w pkt. 3.3.2. Regu­la­minu. Treść Umowy Sprze­daży jest dodat­kowo utrwa­lona i zabez­pie­czona w sys­te­mie infor­ma­tycz­nym Sklepu Inter­ne­to­wego Sprze­dawcy.

7.1. Sprze­dawca udo­stęp­nia Użyt­kow­ni­kowi nastę­pu­jące spo­soby płat­no­ści za towary z tytułu Umowy Sprze­daży:

7.1.2. Płat­ność prze­le­wem na rachu­nek ban­kowy Sprze­dawcy

7.1.3. Płat­no­ści elek­tro­niczne i płat­no­ści kartą płat­ni­czą Visa, Visa Elec­tron, Maste­rCard, Maste­rCard Elec­tronic, Maestro za pośred­nic­twem ser­wisu Revolut – moż­liwe aktu­alne spo­soby płat­no­ści okre­ślone są na stro­nie Sklepu Inter­ne­to­wego w zakładce infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej spo­so­bów płat­no­ści oraz na stro­nie inter­ne­to­wej https://www.revolut.com/

7.1.3.1. Rozli­cze­nia trans­ak­cji płat­no­ściami elek­tro­nicz­nymi i kartą płat­ni­czą prze­pro­wa­dzane są zgod­nie z wybo­rem Użyt­kow­nika za pośred­nic­twem ser­wisu Revolut – Obsługę płat­no­ści elek­tro­nicz­nych i kartą płat­ni­czą pro­wa­dzi:

Revolut Bank UAB to bank założony na Litwie pod adresem Konstitucijos ave. 21B, Wilno, 08130, Litwa; numer wpisu do rejestru 304580906, kod FI 70700. Revolut Bank UAB posiada licencję Europejskiego Banku Centralnego, a jego działalność podlega regulacjom Banku Litwy. Revolut Bank UAB świadczy usługi w zakresie kredytów, płatności, rachunków bieżących oraz rachunków depozytów płatnych na żądanie.

7.1.4. Użyt­kow­nik doko­nuje wyboru spo­sobu płat­no­ści zazna­cza­jąc odpo­wiedni check­box w For­mu­la­rzu Zamó­wie­nia. W przy­padku wyboru płat­no­ści prze­le­wem na rachu­nek ban­kowy po klik­nię­ciu na tę opcję Użyt­kow­ni­kowi prze­syłana jest wraz z potwier­dze­niem Zamó­wie­nia infor­ma­cja o nume­rze rachunku ban­ko­wego, nr Zamó­wie­nia celem wpi­sa­nia go w tytule prze­lewu oraz dane Sprze­dawcy. Reali­za­cja Zamó­wie­nia nastę­puje po zaksię­go­wa­niu środ­ków na rachunku ban­kowym Sprze­dawcy.

7.1.5. W przy­padku wyboru formy płat­no­ści jako płat­ność elek­tro­niczna lub płat­ność karta płat­ni­czą, Użyt­kow­nik zostaje prze­kie­ro­wany na stronę  for­mu­la­rza płat­no­ści kartą, obsłu­gi­wa­nego przez REVOLUT . Reali­za­cja Zamó­wie­nia nastę­puje po uzy­ska­niu potwier­dze­nia przez ope­ra­tora REVOLUT o zaksię­go­wa­niu środ­ków na rachunku ban­kowym Sprze­dawcy.

7.2. Ter­min płat­no­ści:

7.2.1. W przy­padku wyboru przez Użyt­kow­nika płat­no­ści prze­le­wem Użyt­kow­nik obo­wią­zany jest do doko­na­nia płat­no­ści w ter­mi­nie 7 dni kalen­da­rzo­wych od dnia zawar­cia Umowy Sprze­daży.

7.2.2. W przy­padku wybra­nia płat­no­ści elek­tro­nicz­nych albo płat­no­ści kartą płat­ni­czą, Użyt­kow­nik obo­wią­zany jest do doko­na­nia płat­no­ści on-line za pośred­nic­twem sys­temu płat­no­ści dostęp­nego w Skle­pie inter­ne­to­wym.

8.1. Dostawa Pro­duktu dostępna jest na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej.

8.2. Dostawa Pro­duktu do Użyt­kow­nika jest odpłatna, chyba że Umowa Sprze­daży sta­nowi ina­czej. Koszty dostawy Pro­duktu (w tym opłaty za trans­port, dostar­cze­nie i usługi pocz­towe) są wska­zy­wane Użyt­kow­ni­kowi na stro­nach Sklepu Inter­ne­to­wego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia, w tym także w chwili wyra­że­nia przez Użyt­kow­nika woli zwią­za­nia się Umową Sprze­daży.

8.3.Sprze­dawca udo­stęp­nia Użyt­kow­ni­kowi nastę­pu­jące formy dostawy Pro­duktu:
8.3.1. w zakre­sie Pro­duk­tów będą­cych usłu­gami szko­le­nia – dostęp elek­tro­niczny w postaci dostępu do plat­formy e-lear­nin­go­wej w celu wzię­cia udziału w szko­le­niu oraz do mate­ria­łów szko­le­nio­wych znaj­du­ją­cych się na plat­for­mie e-lear­nin­go­wej udo­stęp­niany za pomocą loginy uży­tego przez Użyt­kow­nika i hasła wysła­nego drogą mailową po zało­że­niu konta w skle­pie inter­ne­to­wym.
8.4.. Ter­min dostawy Pro­duktu będą­cego towa­rem do Użyt­kow­nika wynosi do 30 Dni Robo­czych, chyba że w opi­sie danego Pro­duktu będą­cego towa­rem lub w trak­cie skła­da­nia Zamó­wie­nia podano krót­szy ter­min. W przy­padku Pro­duk­tów będą­cych towa­rem o róż­nych ter­minach dostawy, ter­minem dostawy jest naj­dłuż­szy podany ter­min, który jed­nak nie może prze­kro­czyć 30 Dni Robo­czych.
8.5. Począ­tek biegu ter­minu dostawy Pro­duktu będą­cego towa­rem do Użyt­kow­nika liczy się od dnia zaksię­go­wa­nia środ­ków na rachunku ban­ko­wym Sprze­dawcy:
8.6. Dostawa Pro­duktu będą­cego Szko­le­nia lub mate­ria­łami szko­le­nio­wymi (dostęp do plat­formy e-lear­nin­go­wej lub do elek­tro­nicznych mate­ria­łów szko­le­nio­wych) nastąpi nie­zwłocz­nie po zaksię­go­wa­niu płat­no­ści na rachunku Sprze­dawcy – Orga­ni­za­tora.

9.1. odpo­wie­dzial­ność Sprze­dawcy z tytułu rękojmi za Pro­dukt będący towa­rem wobec Użyt­kow­nika zostaje wyłą­czona.

10.1. Sprze­dawca jest upraw­niony w każ­dym cza­sie pod­jąć dzia­ła­nia zmie­rza­jące do zwe­ry­fi­ko­wa­nia praw­dzi­wo­ści, rze­tel­no­ści oraz pre­cy­zyj­no­ści infor­ma­cji poda­nych przez Użyt­kow­nika, w szcze­gól­no­ści poda­nych w trak­cie skła­da­nia przez niego Zamó­wie­nia. W zakre­sie wery­fi­ka­cji Sprze­dawca upraw­niony jest m. in. do zażą­da­nia od Użyt­kow­nika doku­men­tów potwier­dza­ją­cych jego sta­tus przed­się­biorcy W cza­sie wery­fi­ka­cji, o któ­rej mowa w zda­niu poprzed­nim, Sprze­dawca upraw­niony jest do zawie­sze­nia Konta lub wstrzy­ma­nia reali­za­cji Zamó­wie­nia zło­żo­nego przez Użyt­kow­nika na czas trwa­nia wery­fi­ka­cji.
10.2. Sprze­dawcy przy­słu­guje prawo odstą­pie­nia od Umowy Sprze­daży zawar­tej z Użyt­kow­ni­kiem w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia jej zawar­cia. Odstą­pie­nie od Umowy Sprze­daży w tym wypadku może nastą­pić bez poda­nia przy­czyny i nie rodzi po stro­nie Użyt­kow­nika żad­nych rosz­czeń w sto­sunku do Sprze­dawcy.
10.3. Sprze­dawca ma prawo ogra­ni­czyć dostępne spo­soby płat­no­ści, w tym także wyma­gać doko­na­nia przed­płaty w cało­ści albo czę­ści i to nie­za­leż­nie od wybra­nego przez Użyt­kow­nika spo­sobu płat­no­ści oraz faktu zawar­cia Umowy Sprze­daży.
10.4. Z chwilą wyda­nia przez Sprze­dawcę Pro­duktu będą­cego towa­rem prze­woź­ni­kowi, na Użyt­kow­nika prze­cho­dzą korzy­ści i cię­żary zwią­zane z Pro­duk­tem będą­cym towa­rem oraz nie­bez­pie­czeń­stwo przy­pad­ko­wej utraty lub uszko­dze­nia Pro­duktu będą­cego towa­rem. Sprze­dawca w takim wypadku nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za utratę, uby­tek lub uszko­dze­nie Pro­duktu będą­cego towa­rem powstałe od przy­ję­cia go do prze­wozu aż do wyda­nia go Użyt­kow­ni­kowi oraz za opóź­nie­nie w prze­wo­zie prze­syłki.
10.5. W razie prze­sła­nia Pro­duktu będą­cego towa­rem do Użyt­kow­nika za pośred­nic­twem prze­woź­nika, Użyt­kow­nik obo­wią­zany jest zba­dać prze­syłkę w cza­sie i w spo­sób przy­jęty przy prze­sył­kach tego rodzaju, w szcze­gól­no­ści jest zobo­wią­zany do spraw­dze­nia zawar­to­ści prze­syłki przy kurie­rze i w przy­padku ewen­tu­al­nych bra­ków lub uszko­dzeń do spi­sa­nia pro­to­kołu szkody u prze­woź­nika.
10.6. Użyt­kow­nik może wypo­wie­dzieć umowę o świad­cze­nie Usługi Elek­tro­nicz­nej ze skut­kiem natych­mia­sto­wym i bez wska­zy­wa­nia przy­czyn poprzez prze­sła­nie Sprze­dawcy sto­sow­nego oświad­cze­nia.
10.7. Odpo­wie­dzial­ność Sprze­dawcy w sto­sunku do Użyt­kow­nika, bez względu na jej pod­stawę prawną, jest ogra­ni­czona – zarówno w ramach poje­dyn­czego rosz­cze­nia, jak rów­nież za wszel­kie rosz­cze­nia w sumie – do wyso­ko­ści zapła­co­nej ceny oraz kosz­tów dostawy z tytułu Umowy Sprze­daży, nie wię­cej jed­nak niż do kwoty pię­ciu­set zło­tych. Sprze­dawca ponosi odpo­wie­dzial­ność w sto­sunku do Użyt­kow­nika tylko za typowe szkody prze­wi­dy­walne w momen­cie zawar­cia umowy i nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści z tytułu utra­co­nych korzy­ści w sto­sunku do Użyt­kow­nika.
10.8. W przy­padku nie­ode­bra­nia przez Użyt­kow­nika prze­syłki Sprze­dawca ma prawo obcią­żyć go karą umowną w wyso­ko­ści 150 zł.
10.9. Wszel­kie spory powstałe pomię­dzy Sprze­dawcą a Użyt­kow­ni­kiem zostają pod­dane sądowi wła­ści­wemu ze względu na sie­dzibę Sprze­dawcy.

10.10. Sprzedający może odmówić prawa do zwrotu, gdy:

10.10.1 Użytkownik zakupił treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
10.10.2 Jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu na odstąpienie od umowy i po tym, jak przedsiębiorca poinformuje Cię o utracie prawa odstąpienia od umowy – na przykład pobranie ebooka, kodu do gry, pobranie aplikacji

11.1. Umowy zawie­rane poprzez Sklep Inter­ne­towy zawie­rane są w języku pol­skim.
11.2. Sprze­dawca zastrzega sobie prawo do doko­ny­wa­nia zmian Regu­la­minu.
11.2. W przy­padku zawar­cia na pod­sta­wie niniej­szego Regu­la­minu umów o innym cha­rak­te­rze niż umowy cią­głe (np. Umowa Sprze­daży) zmiany Regu­la­minu nie będą w żaden spo­sób naru­szać praw naby­tych Użyt­kow­ników przed dniem wej­ścia w życie zmian Regu­la­minu, w szcze­gól­no­ści zmiany Regu­la­minu nie będą miały wpływu na już skła­dane lub zło­żone Zamó­wie­nia oraz zawarte, reali­zo­wane lub wyko­nane Umowy Sprze­daży.
11.3. W przy­padku zawar­cia na pod­sta­wie niniej­szego Regu­la­minu umów o cha­rak­te­rze cią­głym (np. świad­cze­nie Usługi Elek­tro­nicz­nej – Konto) zmie­niony Regu­la­min wiąże Usłu­go­biorcę, jeżeli Użyt­kow­nik został pra­wi­dłowo powia­do­miony o zmia­nach i nie wypo­wie­dział umowy w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia powia­do­mie­nia.
11.4. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym Regu­la­minie mają zasto­so­wa­nie prze­pisy kodeksu cywil­nego
11.5. niniej­szy Regu­la­min wcho­dzi w życie w dniu 01-03-2021 r.