• Wspólna kartoteka klientów z pozostałymi programami linii nexo.
 • Wieloaspektowość klientów z podziałem klientów na standardowych i potencjalnych (mogą nimi być wszystkie instytucje, pracownicy oraz wspólnicy).
 • Podział klientów na osoby fizyczne i firmy z indywidualnymi atrybutami oraz możliwość przekształcania w obie strony.
 • Mechanizm przestrzegający przed dublowaniem klientów (sprawdzający unikalność NIP) – dane odnalezionego klienta można od razu wpisać np. jako oddział lub centralę lub można je wykorzystać do pracy.
 • Możliwość określenia struktury organizacyjnej klienta (centrala i oddziały).
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta z uwzględnieniem iż jedna osoba może być przedstawicielem wielu firm.
 • Możliwość zdefiniowania wielu adresów – w tym adresów dostaw oraz korespondencyjnych.
 • Przydzielanie opiekuna lub wielu opiekunów klienta oraz aktywowanie i dezaktywowanie zastępstw opiekunów.
 • Ewidencja przedstawicieli/pracowników klienta.
 • Ewidencjonowanie dat jubileuszowych (np. urodziny, imieniny, data powstania) klientów
 • Ustalanie preferowanych terminów kontaktu z klientem, oraz preferowanego sposobu kontaktu.
 • Ustalanie relacji z klientem, w tym istotności.
 • Ustalanie na jaki adres mailowy mają być przesyłane oferty.
 • Ewidencjonowanie zgód na przetwarzanie danych klienta.
 • Ewidencja zainteresowań klientów.
 • Indywidualne parametry wydruków  – można zdefiniować specjalne wzorce wydruków dla każdego typu dokumentu.
 • Możliwość zdefiniowania szablonów klientów.
 • Indywidualne cenniki dla klientów.
 • Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego.
 • Planowanie działań takich jak: zadania, spotkania, telefony, faksy, listy, notatki, rozmowy internetowe, wiadomości mailowe.
 • Definiowanie działań cyklicznych (np. spotkania) z możliwością określania wyjątków, kiedy pomimo definicji działanie nie wystąpi.
 • Delegowanie wykonania działań na wielu pracowników z wymianą informacji między nimi za pomocą komentarzy.
 • Wiązanie działania z klientem lub klientami z możliwością oznaczania klientów obsłużonych oraz wynikiem per każdy klient.
 • Możliwość automatycznego rejestrowania czasu poświęconego na wykonanie działań.
 • Opcjonalne definiowanie akcji, które automatyzują wykonywanie zaplanowanych działań.
 • Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS (np. sprzedażowych do klientów, windykacyjnych do kontrahentów, informacyjnych do pracowników).
 • Rezerwowanie zasobów (np. samochodów służbowych, sal konferencyjnych) niezbędnych do wykonania planowanych działań.
 • Określanie stopnia realizacji działań w procentach.
 • Wiązanie działań z innymi obiektami systemu (w tym także z działaniami).
 • Łatwe szybkie wprowadzanie danych na podstawie szablonów działań.
 • Informator o działaniu prezentujący powiązania z innymi obiektami.
 • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do wykonania działania i wystawianie dokumentów z tym asortymentem na podstawie działania.
 • Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w wiele nowych.
 • Ostrzeganie o absencji (wpisanych w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania.
 • Ewidencjonowanie firmowych ogólnodostępnych zasobów (np. pojazdy służbowe, sale konferencyjne, zestawy narzędziowe) z przypisaniem ich użytkowania do oddziału lub/i magazynu.
 • Łatwe wprowadzanie danych o zasobach poprzez import danych z ewidencji pojazdów, wyposażenia i środków trwałych.
 • Rezerwowanie zasobów powiązane/niepowiązane z zaplanowanymi działaniami.
 • Możliwość czasowego wyłączenia z użytkowania (np. na czas remontu, naprawy).
 • Umieszczanie w kalendarzu zaplanowanych działań oraz procesów ofertowych.
 • Dostępne widoki: miesięczny, tydzień roboczy, tydzień pełny, dzień.
 • Mechanizm przypominania o zaplanowanych działaniach.
 • Łatwe operacje zbiorcze w ramach jednego dnia.
 • Dokument oferty przedstawiany klientowi. Proces ofertowy jako dokumentacja etapów postępu negocjacji.
 • Oferty wielowariantowe jako możliwość proponowania klientom kilku opcji zaspokajających jego potrzeby (np. kilka wariantów serwera firmowego różniących się podzespołami).
 • Bogate możliwości opisywania oferty: wydzielone informacje wstępne, końcowe. Możliwość tworzenia szablonów do opisów ofert. Dostępne liczne autoteksty do wykorzystania w opisach. Dostępne również opisy wariantów, opisy pozycji oferty, możliwość załączania plików (biblioteka załączników).
 • Realizacja ofert we wszystkie dostępne dokumenty handlowe sprzedaży (wymaga licencji Subiekta nexo) z możliwością ustawiania domyślnych typów dokumentów realizujących.
 • Uwzględnianie w ofertach danych z cenników, promocji, możliwość wystawiania ofert w wielu walutach.
 • Przypisywanie sugerowanych klientowi form płatności.
 • Definiowanie zakresu czasowego obowiązywania oferty.
 • Możliwość przedstawiania klientowi wielu ofert w ramach jednego procesu ofertowania z pełną historią.
 • Opcjonalne zaangażowanie wielu osób w proces ofertowania z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Śledzenie statusów procesów ofertowych z ewidencjonowaniem przyczyn ich niepowodzenia.
 • Realizacja zatwierdzonych procesów ofertowych w dokumenty handlowe z ujęciem aspektu kosztów, zysku i uzyskanej marży.
 • Planowanie działań powiązanych z procesami ofertowymi.
 • Możliwość zbiorczego generowania procesów ofertowych w tym dla zestawu klientów.
 • Wydruk progów cenowych w OE.
 • Informator o ofercie prezentujący wszystkie powiązania dokumentu.
 • Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości.
 • Zbiorcze drukowanie i wysyłanie dokumentów e-mailem.
 • Możliwość zbiorczej realizacji ofert w dokumenty handlowe.
 • Automatycznie dodawane działania do procesów ofertowych; możliwość automatycznej zmiany etapu procesu na kolejny, gdy działanie zostanie zakończone sukcesem.
 • Specjalny moduł do zarządzania serwisem. Obsługa napraw i reklamacji.
 • Możliwość budowania własnych scenariuszy obsługi zleceń serwisowych. Na każdym z etapów scenariusza możliwość generowania automatycznych działań, powiadomień w formie e-mail oraz SMS. Możliwość przypisania każdego z etapów do innego pracownika firmy.
 • Możliwość wygenerowania zlecenia serwisowego na podstawie dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość przypisywania asortymentu niezbędnego do naprawy serwisowanego urządzenia i wystawianie dokumentów z tym asortymentem.
 • Obsługa usług materiałowych. Funkcjonalność dla posiadaczy nexo w wersji PRO.
 • Możliwość sprawdzania opłacalności danej naprawy i szacowanie zysku dla firmy.
 • Możliwość zaangażowania wielu osób w proces serwisowania urządzenia z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Wbudowane wydruki przyjęcia zlecenia serwisowego, potwierdzenie wydania naprawionego sprzętu.
 • Widok powiązań zlecenia serwisowego z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS.
 • Możliwość wydruku naklejek dla zleceń serwisowych.
 • Możliwość automatycznego przechodzenia kolejnych etapów zlecenia serwisowego.
 • Możliwość ofertowania w zleceniach serwisowych; akceptacja oferty powoduje przepisanie asortymentu z oferty do zlecenia serwisowego.
 • Możliwość wiązania faktur VAT zakupu ze zleceniami serwisowymi. Podczas wiązania użytkownik może zdecydować, czy chce przepisać asortyment z faktury VAT zakupu do zlecenia serwisowego.
 • Specjalny moduł do zarządzania umowami. Elektroniczna ewidencja umów w jednym miejscu.
 • Łatwe tworzenie powtarzalnych umów w oparciu o szablony, jak również szablony treści umów z dostępnymi licznymi autotekstami.
 • Umowy mogą być wystawiane na czas nieokreślony i określony. Gdy umowa jest na czas określony, można zdecydować co się stanie, gdy już ten okres minie (automatyczne przedłużenie, zakończenie, zmiana na czas nieokreślony).
 • Umowy można aneksować i przedłużać.
 • Możliwość zaangażowania wielu osób w ramach umowy z wymianą informacji za pomocą komentarzy.
 • Możliwość przypisywania asortymentu jako elementów umowy.
 • Wbudowane wydruki treści umowy oraz obiektu umowy.
 • Możliwość tworzenia wielu różnego typu dokumentów handlowych na podstawie umowy.
 • Możliwość zaplanowania automatycznych, cyklicznie wystawianych dokumentów w ramach umowy. Np. raz w miesiącu faktura, która od razu może być wysłana e-mailem i w ślad za e-mailem może być wysłane powiadomienie SMS.
 • W ramach umowy możliwość zaplanowania wielu akcji automatycznych (wysłanie e-mail, wysłanie SMS-a, wystawianie dokumentów, dopisanie działania).
 • Umowy można zawieszać do wybranego terminu, a gdy ten termin nadejdzie, użytkownik zostanie poinformowany o tym powiadomieniem i w prosty sposób może zdecydować o odwieszeniu umowy.
 • Widok powiązań zlecenia serwisowego z innymi dokumentami, działaniami, wiadomościami e-mail oraz wiadomościami SMS.
 • Kreator umożliwiający łatwe, zbiorcze dodawanie umów.
 • Odbieranie i wysyłanie wiadomości mailowych – obsługa protokołów SMTP, POP3, IMAP.
 • Dla kont pocztowych Gmail oraz G Suite możliwość autoryzacji za pomocą standardu OAuth 2.0.
 • Obsługa hierarchicznych folderów wiadomości, synchronizowana z serwerem pocztowym (dla protokołu IMAP).
 • Możliwość oszczędzania miejsca w bazie danych dzięki przechowywaniu załączników na serwerze pocztowym.
 • Możliwość ustawienia zakresu czasu dla synchronizowanych wiadomości.
 • Możliwość decydowania, co ma się dziać z wiadomościami wychodzącymi poza zakres synchronizacji (np. automatyczna zamiana na same nagłówki wiadomości).
 • Możliwość zaplanowania terminu, w którym ma być wysłana wiadomość pocztowa.
 • Definiowanie wielu kont pocztowych z przypisywaniem uprawnień personelu do nich
 • Automatyczne pobieranie ustawień kont podczas ich dodawania.
 • Wysyłanie i odbieranie wiadomości na żądanie lub w określonym cyklu.
 • Automatyczne wiązanie wysyłanych i odebranych wiadomości z odpowiednimi obiektami (np. z klientem na podstawie domeny przypisanej do klienta), opcjonalne dodawanie klientów na podstawie wiadomości.
 • Tworzenie pojedynczych jak i zbiorczych wiadomości pocztowych.
 • Korzystanie ze zdefiniowanych szablonów wiadomości wraz z elastycznym mechanizmem autotekstów dostosowujących treść wiadomości w zależności od kontekstu użycia.
 • Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości.
 • Obsługa załączników do wiadomości oraz sprawdzanie na podstawie treści, czy użytkownik nie zapomniał wstawić załącznika.
 • Obsługa reguł wiadomości.
 • Eksport i import wiadomości w formacie eml oraz możliwość tworzenia szablonów wiadomości na podstawie wiadomości.
 • Listy nadawców zaufanych i niepożądanych.
 • Bezpieczeństwo – m.in. opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości oraz skryptów zawartych w e-mailach.
 • Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowej.
 • Obsługa IMAP Idle.
 • Zaawansowane wyszukiwanie wiadomości – możliwość szukania w: temacie; treści; nazwie: nadawcy, odbiorcy, klienta, załącznika.
 • Możliwość wykorzystania serwisów chmurowych do wysyłania załączników pocztowych.
 • Możliwość podpisywania certyfikatem elektronicznym wiadomości wychodzących.
 • Zarządzanie usprawnieniami do kont pocztowych (usuwanie, przenoszenie, eksport wiadomości, zarządzanie folderami).
 • Wiele raportów zgrupowanych według obszarów ich działania.
 • Możliwość przetwarzania wyników raportów (np. tworzenie zestawów klientów).
 • Możliwość definiowania własnych raportów.
 • Definiowanie użytkowników systemu wraz z ustalaniem ich uprawnień do pracy operacyjnej.
 • Definiowanie domyślnych zastępstw dla użytkowników.
 • Określanie preferowanych godzin pracy.
 • Możliwość przypisania szablonów działań do asortymentu, pozwalających na automatyczne. tworzenie działań gdy towar zostanie ujęty w wystawianym dokumencie wybranego typu.
 • Przyporządkowanie asortymentu do wielu działów sprzedaży niezależnych od grup asortymentu, które zdefiniowane są w hierarchicznym słowniku.
 • Jednostki miary – przeliczniki pomiędzy miarami są zdefiniowane jako licznik i mianownik ułamka zwykłego, co pozwoli zdefiniować takie jednostki jak 1/3.
 • Jednostki miar posiadają indywidualną precyzję, którą można zmienić, wprowadzając miarę na dany towar; z jednostką w towarze związany jest kod kreskowy, opakowanie, gabaryty, czyli masa, objętość i wymiary.
 • Opcjonalne definiowanie stanu minimalnego, maksymalnego i optymalnego dla asortymentu per wskazany magazyn.
 • Obsługa zamienników.